Bostøtte.nu. tilbyder følgende indsatser


Bostøtte med mulighed for døgnservice efter servicelovens §85

Vi tilbyder en fleksibel § 85 bostøtteordning, hvor indsatsen er skræddersyet til den konkrete opgave ud fra en handleplan. Alt dette for at styrke borgerens mestrings kompetencer.

Hos Bostøtte.nu tilrettelægger vi indsatsen i samarbejdet med borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang.

 • Rehabiliterende tilgang er en målrettede og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og medarbejde. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Bostøtte.nu er et tilbud om hjælp og støtte til at fastholde og udvikle personlige færdigheder, støtte til at genetablere eller opretholde det sociale netværk, støtte til uddannelse, arbejde og øvrige aktiviteter uden for hjemmet samt at få struktur på de daglige gøremål. Hensigten med støtten er, at den enkelte borger får en god hverdag i sine vante omgivelser. Kerneopgaven er at være aktiv medspiller til at forløse borgerens potentiale. Det betyder, at vi støtter borgeren i at leve et så selvstændigt, aktivt og værdifuldt liv så muligt med udgangspunkt i dennes individuelle behov, ønsker og mål

 

Familie indsatser ud fra Servicelovens § 52 stk. 3. og § 54

Nedenstående afsnit omhandler børn, unge og deres forældre

Ifølge paragraf 52 i Serviceloven skal kommunen tilbyde den nødvendige hjælp til unge under 18 år, når det må anses for at være af væsentlig betydning for barnets eller den unges særlige behov for støtte. Når Servicelovens §52 træder i kraft, er det ofte som konsekvens af, at forældremyndigheden og familieafdelingen er blevet enige om at iværksætte særlige støtteforanstaltninger - enten i eller udenfor hjemmet.

 

Hos bostøtte.nu tilbyder vi blandt andet:

  • Samværsopgaver hvor vi støtter barnet, den unge og familien under samværet
  • Støtte- og kontaktpersons opgaver med fokus på det relations orienterede perspektiv
  • Efterværn til unger over 18 år der finder overgangen til voksenlivet svært

Hvis dit barn skal eller er blevet anbragt, kan du have behov for en støtteperson. Og du har ret til det ifølge Serviceloven §54

Vores opgaver er:

  • At yde støtte til forældre med anbragte børn.
  • Være med i processen omkring paragraf 50-undersøgelsen

 

Mentorordning LAB§31B

Mentorstøtte kan bevilliges til alle af Servicelovens og Beskæftigelseslovens omfattede målgrupper såvel

 • ledige, sygemeldte, hjemløse, revalidender, samt personer under uddannelse, i virksomhedspraktik, løntilskudsjob, fleksjob og ordinære ansættelser, når blot behovet for social mentorstøtte er afgørende.

Mentorforløb og støtte-kontaktpersonordninger hos Bostøtte.nu er et supplement til og ikke nødvendigvis en erstatning for øvrige sociale tilbud. Vi vurdere hver sag individuelt på baggrund af borgerens ønsker og behov. Da der ikke er tale om en visiteret ordning, kan enhver med ønsket og behovet for en støtte- og kontaktperson anmode herom. Formålet med mentorstøtten er gennem løsningsfokuserede samtaler og aktiviteter at hjælpe borgere til at afklare egne ressourcer og opnå nye indsigter, så borgeren bliver i stand til at tage ansvar for eget liv og indgå i og benytte sig af samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

 

Akutforanstaltninger

Hos Bostøtte.nu tilbyder vi akut foranstaltninger til borger over 18 år, som ikke kan være i deres nærmiljø i en kortere eller længere periode. Det kan være borgere, der akut ikke kan rummes i nuværende botilbud og måske er opsagt af tilbuddet. Borgere der skal aflastes uden for botilbud i en kortere eller længerevarende periode. Når tingene er under kontrol, vil vi i samråd med den involverede borger og netværket lægge en plan for fremtiden.

 

Samtaler omkring rusmidler

Hos Bostøtte.nu tilbyder vi rådgivende samtaler omkring rusmidler, og hvordan borgeren kan forstå sit forbrug, inden det begynder at give problemer i hverdagen. Hensigten med samtalen er at give borgeren professionel rådgivning og sammen med denne afklare motivation for eventuelt behandling. Bostøtte.nu ledsager borgeren til behandling og deltager gerne i et samarbejde med rusmiddelcenteret, for at skabe en mere helhedsorienteret indsats.

 

Pårørende samarbejde

Bostøtte.nu tilbyder samtaler mellem pårørende og borgeren, for at skabe ro i borgerens bagland og en fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er på spil i borgerens liv og i relationen til de pårørende.

Ud fra vores arbejde med pårørendesamarbejde er det vores erfaring at pårørende er mere engagerede i deres voksne børns liv. Den udvikling har sat nogle nye præmisser for samarbejde mellem de professionelle og pårørende, som forudsætter en anden forståelse af borgerens liv. Til tider er der komplikationer imellem borger og pårørende i disse relationer, hvor vi som fagfolk, kan hjælpe og støtte i den proces. Bostøtte.nu tilbyder samtaler mellem pårørende og borgeren, for at skabe ro i borgerens bagland og en fælles forståelse af, hvilke udfordringer der er på spil i borgerens liv og i relationen til de pårørende.Bostøtte.nu Lærkevej 18 8500 Grenaa. Tlf.nr.: 2088 7628 Mail: konsulent@bostøtte.nu CVR.nr.: 40938648